Met ouders

Voorkomen van schooluitval

Op de nieuwe website weeraanwezigopschool.nl vind je betrouwbare informatie om ook de leerlingen die niet uit zichzelf komen, weer terug op school te krijgen. Zo willen de initiatiefnemers schooluitval van kinderen nu en in de toekomst voorkomen.

De informatie wordt dagelijks aangepast op basis van de actuele stand van zaken en is specifiek bedoeld voor schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren. Maar ook voor ouders kan het interessant zijn vanwege de vele verwijzingen naar relevante informatie op andere websites, bijvoorbeeld wanneer je het spannend vindt om je kind weer naar school te laten gaan.

De website is een samenwerking van het ministerie van OCW, de VO-raad, de PO-Raad en Ingrado, de landelijke brancheorganisatie voor leerplicht en RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten).

Ga naar weeraanwezigopschool.nl

Terug